• UPDATE : 2018.6.7 목 15:46
여백
여백
여백
선곡표
***** 2017-1 정규방송 SM / Chord *****
Eng. 임성균 2017-05-02 23:42:25 | 조회: 632
월요일엔 힐링이 필요해 : 칵테일 사랑(inst.) / 옥상달빛
컨셉 노래방 : 전국노래자랑 오프닝 (ver.노래방)

월요일 젊음의파노라마 CHORD : CHANCE! / 잔나비
2017-05-02 23:42:25
115.xxx.xxx.163
답변 수정 삭제
목록 글쓰기
번호 제 목 닉네임 날짜 조회
25 ***** 2018-1 정규방송 SM / Chord ***** Eng. 유태선 2018-03-04 202
24 임시1주차 선곡표 (180305~180309) (22) Eng. 유태선 2018-03-04 318
23 임시2주차 선곡표 (180312~180316) (20) Eng. 유태선 2018-03-04 279
22 정규1주차 선곡표 (180319~180323) (32) Eng. 유태선 2018-03-04 439
21 정규2주차 선곡표 (180326~180330) (29) Eng. 유태선 2018-03-04 347
20 정규3주차 선곡표 (180402~180406) (32) Eng. 유태선 2018-03-04 353
19 정규4주차 선곡표 (180409~180413) (1) Eng. 유태선 2018-03-04 201
18 정규5주차 선곡표 (180430~180504) (33) Eng. 유태선 2018-03-04 383
17 정규6주차 선곡표 (180507~180511) (24) Eng. 유태선 2018-03-04 323
16 정규7주차 선곡표 (180514~180518) (30) Eng. 유태선 2018-03-04 347
15 정규8주차 선곡표 (180521~180525) (26) Eng. 유태선 2018-03-04 363
14 정규9주차 선곡표 (180528~180601) (27) Eng. 유태선 2018-03-04 307
13 정규10주차 선곡표 (180604~180608) Eng. 유태선 2018-03-04 149
12 ***** 2017-2 정규방송 SM / Chord ***** Eng. 이지영 2017-08-22 369
11 임시1주차 선곡표 (170828~170901) (18) Eng. 이지영 2017-08-22 541
10 임시2주차 선곡표 (170904~170908) (18) Eng. 이지영 2017-08-22 416
9 정규1주차 선곡표 (170911~170915) (30) Eng. 이지영 2017-08-22 528
8 정규2주차 선곡표 (170918~170922) (30) Eng. 이지영 2017-08-22 573
7 정규3주차 선곡표 (170925~170929) (19) Eng. 이지영 2017-08-22 490
6 정규4주차 선곡표 (171009~171013) (25) Eng. 이지영 2017-08-22 469
Back to Top