• UPDATE : 2018.6.7 목 15:46
여백
여백
여백
선곡표
***** 2017-1 정규방송 SM / Chord *****
Eng. 임성균 2017-05-02 23:42:25 | 조회: 633
월요일엔 힐링이 필요해 : 칵테일 사랑(inst.) / 옥상달빛
컨셉 노래방 : 전국노래자랑 오프닝 (ver.노래방)

월요일 젊음의파노라마 CHORD : CHANCE! / 잔나비
2017-05-02 23:42:25
115.xxx.xxx.163
답변 수정 삭제
목록 글쓰기
번호 제 목 닉네임 날짜 조회
26 ***** 2018-1 정규방송 SM / Chord ***** Eng. 유태선 2018-03-04 204
25 임시1주차 선곡표 (180305~180309) (22) Eng. 유태선 2018-03-04 319
24 임시2주차 선곡표 (180312~180316) (20) Eng. 유태선 2018-03-04 279
23 정규1주차 선곡표 (180319~180323) (32) Eng. 유태선 2018-03-04 441
22 정규2주차 선곡표 (180326~180330) (29) Eng. 유태선 2018-03-04 347
21 정규3주차 선곡표 (180402~180406) (32) Eng. 유태선 2018-03-04 353
20 정규4주차 선곡표 (180409~180413) (1) Eng. 유태선 2018-03-04 202
19 정규5주차 선곡표 (180430~180504) (33) Eng. 유태선 2018-03-04 383
18 정규6주차 선곡표 (180507~180511) (24) Eng. 유태선 2018-03-04 323
17 정규7주차 선곡표 (180514~180518) (30) Eng. 유태선 2018-03-04 348
16 정규8주차 선곡표 (180521~180525) (26) Eng. 유태선 2018-03-04 365
15 정규9주차 선곡표 (180528~180601) (27) Eng. 유태선 2018-03-04 309
14 정규10주차 선곡표 (180604~180608) Eng. 유태선 2018-03-04 152
13 ***** 2017-2 정규방송 SM / Chord ***** Eng. 이지영 2017-08-22 373
12 임시1주차 선곡표 (170828~170901) (18) Eng. 이지영 2017-08-22 542
11 임시2주차 선곡표 (170904~170908) (18) Eng. 이지영 2017-08-22 416
10 정규1주차 선곡표 (170911~170915) (30) Eng. 이지영 2017-08-22 530
9 정규2주차 선곡표 (170918~170922) (30) Eng. 이지영 2017-08-22 575
8 정규3주차 선곡표 (170925~170929) (19) Eng. 이지영 2017-08-22 493
7 정규4주차 선곡표 (171009~171013) (25) Eng. 이지영 2017-08-22 471
Back to Top